Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího:
  NemKoCZ s.r.o.
  IČO: 06021336
  DIČ:CZ06021336
  se sídlem Vlčkovická 18/98, 500 04 Hradec Králové
  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39403
  kontaktní údaje: Jiří Němec
  e-mail: nemko@nemko.cz
  telefon:777011833
  webová stránka: www.nemko.cz (dále jen „internetový obchod“)
  a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu.
 3. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), a to ve výši 12% DPH pro spotřebitele při dodání zboží pro stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení dle ustanovení § 48 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v ostatních případech je účtována sazba DPH ve výši 21 %. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
 3. Kromě ceny zboží prodávající bude kupujícímu zvlášť účtovat náklady na dodání zboží, a to s ohledem na domluvený způsob dodání a místo dodání zboží. Náklady na dodání prodávající sdělí kupujícímu na jeho emailovou adresu, kupující výši nákladů potvrdí prodávajícímu na emailovou adresu.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak a to prostřednictvím emailové komunikace.
 5. Prodávající upozorňuje, že objemy jímek a nádrží nejsou užitné, objem je ponížen o přivaření výšky a velikost potrubí, objem je zaokrouhlen cca o 0,1-0,2m3 dle objemové řady – dle použití plastových desek z výroby.
 6. výrobky nejsou přesné na milimetry

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující je vždy srozuměn a poučen o druhu kupovaného zboží a jeho možného umístění do určité lokality včetně montážního předpisu pro daný druh zboží. Toto poučení včetně podrobného vysvětlení jednotlivého druhu a typu zboží je podrobně popsáno na webu prodávajicího. Pokud by si kupujicí nebyl jistý správným výběrem prodoktu, neprodleně před objednáním, kontaktuje prodávajicího a informace o vhodnosti vhodného typu produktu si ověří telefonicky, či e-mailem.
 3. Kupující stvrzuje odesláním objednávky , že byl poučen o montáži zboží, typu a druhu zboží, které objednává a zavazuje se, že bude postupovat dle montážního předpisu výrobce.
 4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
   prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
   vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
   prostřednictvím emailové komunikace na kontaktní e-mail prodávajícího.
  Objednávku zboží, které má být vyrobeno podle zvláštních požadavků kupujícího, lze provést pouze prostřednictvím emailové komunikace na kontaktní email prodávajícího.
 5. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů.
 7. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Odesláním objednávky kupujicí závazně svoji objednávku stvrzuje a považuje se za závaznou vůči prodávajicímu. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupujícímu bude následně prodávajícím zaslán objednávkový list e-mailem kde bude kupujícímu nabídnuto : úpravy a změny na produktu – pokud je daný produkt umožňuje – velikosti potrubí a prostupů, také umístění směrů potrubí a prostupůzí. Dále bude kupujicímu nabídnuto dopňkové příslušenství k dannému produktu. Tyto změ či doplňky, si kupujicí může upřesnit a přiobjednat pouze písemně formou e-mailu. Prodávajicím mu budou doúčtovány nad rámec objednávky. Prodávajicí následně zašle navýšenou fakturu k proplacení na tyto úpravy či změny. Přičemž prodávajicí zašle zároveň s novou faktury změny znázorněny v objednávkovém listě.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku pouze písemně na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.
  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením objednávkového listu kupujícím buď písemně nebo strvzením v e-mailu.
 11. Zboží nemusí odpovídat přesně 3D modelům na E-shopu prodejce ale je přibližné.
 12. Standarní víka na výrobcích slouží pouze pro zákrytí , nejsou pohledová
 13. z výroby, převozu zboží není plast lesklý jako sklo, ale může být poškrábaný, což nemění nic na funkci podzemních nádrží, jímek, šachet

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží, skladová dostupnost a doba dodání

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
  následujícími způsoby:
   bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č.ú.: 4712801349/0800 vedeného u České Spořitelny před dodáním zboží,
   v hotovosti při dodání zboží,
   v hotovosti před dodáním zboží.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem je cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny vč. nákladů na dodání ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce dle přibližného orientačního času stanoveného prodávajicím, převážně v dopoledních hodinách. Čas se může lišit dle dopravní situace a není možné na toto brát ohled a stěžovat si na přesný čas dodání.
 8. Volbu způsobu dodání zboží kupující provede během objednávání zboží. Kupující může zvolit tyto způsoby dopravy:
   doprava na adresu určenou kupujícím objednávce a následném odsouhlasení mezi kupujícím a prodávajícím,
   osobním převzetím kupujícím v provozovně prodávajícího.
  Prodávající upozorňuje, že zboží je dodáváno kupujícím v dopoledních hodinách. Kupující je povinen zajistit odpovídající počet osob ke složení zboží z automobilu po domluvě s prodávajícím a zajistit příjezd k místu složení.
 9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávkovém listu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené se zbytečnou cestou prodávajicího a opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, cena za 1km/15Kč bez DPH cesty tam a zpět. Při nepřebrání doručovaného zboží v domluvený termín není prodavajicí povinnen zboží opět doručovat a bude uskladněné u prodávajicího v sídle společnosti a to max. 60 dní a o de dne kdy kupujicí zboží nepřevzal mu bude účtováno uskladnění za každý započatý den. Dále může prodávajicí toto zboží nabídnout k prodeji. Kupující je rovněž povinen uhradit náklady na uskladnění zboží ve výši 100,- Kč denně v případě, že zboží nepřevezme řádně a včas.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající rovněž vystaví kupujícímu dodací list a montážní předpis zboží.
 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 15. Skladová dostupnost a doba dodání je vždy sdělena kupujícímu přímo prodávajícím a to buď písemně (emailem) či telefonicky. V prodejní sezóně nemusí být zboží skladem dostupné vzhledem k navýšeným objednávkám. Termíny osobního odběru či dodání jsou závislé na kapacitě výroby a administrativy a to od 1 do 60 dní. U atypických výrobků je dodání zboží domluveno individuálně mezi kupujícím a prodávajícím.
 16. Není-li ujednán čas plnění, je prodávající povinen předat zboží kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy. Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží o více než 60 dní, může kupující-spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svojí povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu kupující- spotřebitel poskytl. Kupující-spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.
  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ujednání vrátí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu-spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která kupující-spotřebitel podle kupní smlouvy uhradil.

VI. Zvláštní ujednání týkající se dodání zboží

 1. Prodávající poskytuje dopravu zdarma v případech, kdy objednávka kupujícího přesahuje 11 130,- Kč bez DPH, při změně prodejních cen dle aktuální ceny od nejmenší standardní odpadní jímky nebo retenční nádrže 1m3. V případě dopravy zdarma je dodací doba zboží v délce 20-60 dnů a kupující nemá možnost výběru konkrétního data dodání zboží. V případě, že kupujícímu nebude vyhovovat termín dodání zboží stanovený prodávajícím, bude mu účtována cena dopravy v náhradním termínu. Den dodání zboží bude kupujícímu upřesněn 1-2 dny před dodáním.Doprava zdarma je poskytovaná pouze na odpadní jímky a retenční nádrže. Prodávající neposkytuje dopravu zdarma při koupi vodoměrných šachet, šachet na vrt, plastových bazénů a při koupi zboží vyrobených podle specifických požadavků kupujícího (atypické zboží). Doprava zdarma platí pouze ve zvoleném termínu prodávajícím. (převážně v jarních,m letních a podzimních měsících).
 2. Kupujicí je povinen být na místě převzetí v den a čas o kterém je informován prodávajicí. V daný den je kupující před příjezdem informován telefonním hovorem prodávajicím cca 30-40 minut před příjezdem. V případě nepřítomnosti kupujicícho na místě v informovaný čas řidič může čekat maximálně 10 minut. Následně řidič odjíždí a výrobek bude uskladněn v sídle prodávajicího. Dále bude kupujícímu účtována zmařená doprava dle kilometrové sazby 15Kč/1km cesty tam i zpět a následně uskladnění.
 3. V ostatních případech je cena dopravy domluvena individuálně s kupujícím.
 4. Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží vyzvednout nejpozději do 30 dní od doručení oznámení prodávajícího o tom, že je zboží možné vyzvednout. Po uplynutí této lhůty bude kupujícímu účtováno denní skladné ve výši 100,- Kč za každý započatý den, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do 60 dní, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a zboží nabídnout dále k prodeji. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží vyrobené podle zvláštních požadavků kupujícího, je prodávající oprávněn na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny započítat svou pohledávku na náhradu škody odpovídající výši nákladů na výrobu takového zboží. Prodávající je rovněž oprávněn započítat na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny svou pohledávku na úhradu skladného dle tohoto ujednání.
 5. Standardní víka u šachetm jímek, nádrží jsou pouze pochozí, nejsou pohledová, slouží pouze pro zákryt. Stejně tak jako plast ze kterého je výrobek, může být počkrábaný

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo
   poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
   poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
   první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
   o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   o dodávce zboží, vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, tzn. –atypické provedení výrobku,
   o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Adresa pro vrácení zboží je: NemKoCZ s.r.o., Vlčkovická 18/98, 500 04 Hradec Králové
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 9. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
 11. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu v nepoškozeném a neznečištěném stavu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, z náhlého přerušení výroby. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Kupující má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zboží kupující užívat.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal
   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti, funkčnosti, a jiným ujednaným vlastnostem,
   je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a
   je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
   je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá,
   zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
   je zboží dodáno s příslušenstvím a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, ,jako jsou malé škrábance na jímce, šachtě, nádrži
   zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  Prodávající není vázán výše uvedeným veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi zboží nemohlo mít vliv.
 4. Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.
 6. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.
 7. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.
 8. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady.
 9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
   prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
   se vada projeví opakovaně,
   je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
   je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co u
  kupující prokáže, že zboží odeslal.
 10. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu (vady), pro který je dané zboží zlevněno.

IX. Reklamace

 1. Při uplatnění reklamace je kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit. Kupující je rovněž povinen k již nainstalovanému zboží doložit fotodokumentaci či videodokumentaci z instalace/montáže dle montážního návodu. V případě, že kupující tuto dokumentaci nepředloží, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou.
 2. Adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): NemKoCZ s.r.o., Vlčkovická 18/98, 500 04 Hradec Králové. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků, případně i ve svém sídle. Prodávající preferuje uplatnění reklamace na e-mail nemko@nemko.cz
 3. Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující-spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího-spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci, kterou uplatnil kupující-spotřebitel, včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího-spotřebitele ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím-spotřebitelem na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Prodávající je rovněž povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Ujednání odst. 4. se neuplatní v případě reklamace uplatněné kupujícím-podnikatelem. Prodávající není v takovém případě vázán žádnou lhůtou pro vyřízení reklamace.
 7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 8. Pokud bude reklamace zboží uplatněná z důvodu, který zjevně neopravňuje kupujícího k jejímu uplatnění, je prodávající oprávněn po kupujícím uplatnit nárok na úhradu nákladů spojených s prověřením domnělé vady výrobku, cestovného, a dalších nákladů spojených s prověřením reklamace.

X. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Osobní údaje

 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

XII. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na osoby, které využívají služeb Internetového obchodu jako podnikatelé. Uvede-li osoba v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. Za podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový fomulář pro uplatnění reklamace.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 28.4.2023